EDUKACJA INTEGRACJA WSPÓŁPRACA TERAPIA

Logopeda i Neurologopeda w Poznaniu

„Ideą przewodnią systemu Marii Montessori jest dążenie do rozwijania u dzieci takich cech osobowych, jak samodzielność i niezależność, a także umiejętność radzenia sobie w rozlicznych życiowych sytuacjach, do czego potrzebna jest zdolność i umiejętność efektywnego porozumiewania się”.

Elżbieta M. Minczakiewicz

Celem naszych działań terapeutycznych jest umożliwienie dzieciom samodzielnego komunikowania o własnych potrzebach oraz uczestniczenia w dialogu z najbliższymi i otoczeniem. By jednak to mogło nastąpić, niezbędne staje się opanowanie przez dziecko języka – tylko wtedy bowiem będzie mogło stać pełnoprawnym członkiem społeczności, pełnym entuzjazmu i zapału do aktywnego poznawania świata.

Oferta logopedii i neurologopedii dziecięcej obejmuje:

 • terapię wad wymowy (np. seplenienie – niewłaściwa wymowa głosek zębowych, reranie – problemy w wymowie głoski „r” itp.);
 • ćwiczenia percepcji słuchowej i koncentracji uwagi – ćwiczenia polegające na  zapamiętywaniu, rozpoznawaniu i różnicowaniu dźwięków; umiejętność ta jest niezwykle istotna do pełnego rozumienia mowy, prawidłowej (poprawnej) artykulacji, a także do opanowania umiejętności czytania i pisania;
 • naukę prawidłowej emisji głosu;
 • wczesną diagnozę i terapię dysleksji;
 • wczesną opiekę logopedyczną dla niemowląt i małych dzieci;
 • terapię samoistnego (tzw. prostego opóźnionego rozwoju mowy) i niesamoistnego (wywołanego czynnikami neurologicznymi) opóźnienia rozwoju mowy;
 • terapię dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, z zespołami wad genetycznych), mającą na celu umożliwienie im komunikowania się z otoczeniem, także w zakresie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji;

Zachęcamy rodziców do łączenia terapii logopedycznej i neurologopedycznej z zajęciami prowadzonymi metodą Marii Montessori oraz – jeśli są takie wskazania – z terapią integracji sensorycznej (SI). Pozwala to na osiąganie lepszych i trwalszych efektów.

Wszystkie stosowane w Centrum Uśmiechu Dziecka – Montessori metody pracy są ze sobą powiązane z punktu widzenia założeń, sposobu oddziaływania i skutków.

Jesteśmy pierwszym ośrodkiem w Poznaniu dającym możliwość tak kompleksowego oddziaływania terapeutyczno-pedagogicznego.

Metody terapii stosowane na naszych zajęciach
(opisy metod znajdą Państwo pod tekstem)

 • Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • Metoda Krakowska
 • Diagnostyka i terapia dysleksji
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC)
 • Masaże tradycyjne i specjalistyczne

Opis metod terapii

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka to „wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu i jego rodzinie”.

W ramach tej pomocy wyróżniamy wczesną interwencję logopedyczną, która jest udzielana dzieciom w pierwszych latach ich życia. Polega ona na nabywaniu kompetencji językowych, komunikacyjnych, kulturowych oraz rozwoju sprawności tych dzieci, u których rozwój mowy jest lub może być zagrożony i tych, u których już zdiagnozowano różnego rodzaju nieprawidłowości.

Celem wczesnej interwencji jest zatem wspomaganie rozwoju dziecka na każdym jego etapie oraz przeciwdziałanie utrwalaniu patologicznych wzorców rozwojowych.


Wczesną interwencją logopedyczną powinny być objęte:

 • dzieci z tzw. grupy ryzyka (czyli z ciąż wielopłodowych, z porodów patologicznych, z obniżoną punktacją Apgar, dystroficzne, z problemami neurorozwojowymi, z wadami rozwojowymi, z zakażeniami z grupy TORCH, u których stwierdzono zaburzenia napięcia mięśniowego, z asymetrycznym ułożeniem ciała),
 • dzieci przedwcześnie urodzone,
 • dzieci z zespołami genetycznymi.

Badanie logopedyczne najmłodszych dzieci obejmuje ocenę:

 • warunków anatomicznych w obrębie twarzy i jamy ustnej,
 • funkcjonowania narządów artykulacyjnych,
 • sposobu oddychania,
 • odruchów, m.in.: szukania, ssania, otwierania i zamykania ust, wysuwania języka, zwracania,
 • koordynacji ssania, połykania i oddychania,
 • sposobu karmienia na wszystkich etapach rozwoju,
 • pozycji, które dziecko przyjmuje w czasie spożywania posiłków,
 • rozwoju funkcji przedjęzykowych, głużenia, gaworzenia.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju u najmłodszych dzieci oferujemy:

 • stymulowanie prawidłowych odruchów w obrębie jamy ustnej i wygaszanie patologicznych wzorców,
 • likwidowanie parafunkcji,
 • naukę prawidłowego karmienia na wszystkich etapach poboru pokarmu,
 • pomoc w doborze właściwych akcesoriów potrzebnych do karmienia, dostosowanych do wieku i możliwości dziecka,
 • masaże ustno-twarzowe,
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,
 • usprawnienie pracy narządów artykulacyjnych,
 • pomoc w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu wzrokowego,
 • uwrażliwianie na bodźce słuchowe,
 • przygotowanie i prowokowanie dziecka do różnego rodzaju czynności, adekwatnych do jego wieku i możliwości.

Metoda Krakowska wykorzystuje najnowsze osiągnięcia badań neurobiologicznych, w tym m.in. te dotyczące zjawiska neuroplastyczności mózgu, a więc zdolności do trwałej zmiany w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym pod wpływem uczenia się.

Terapia neurobiologiczna, na której opiera się Metoda Krakowska, zakłada diagnozę i stymulację wszystkich funkcji poznawczych dziecka (jak np. analiza i synteza wzrokowa, kategoryzacja, myślenie przyczynowo-skutkowe), gdyż aktywizowanie każdej z nich (w stopniu odpowiadającym potrzebom dziecka) przyczynia się do jednoczesnego stymulowania rozwoju mowy.

Co szczególnie ważne, dziecko w trakcie terapii kształtuje i rozwija swoje umiejętności poprzez aktywne działanie, a nie bierne przyswajanie.

W zakres oddziaływań wykorzystywanych w Metodzie Krakowskiej wchodzi m.in.:

 • symultaniczno-sekwencyjna (sylabowa) nauka czytania (jej autorką jest prof. Jagoda Cieszyńska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), wykorzystująca możliwości przetwarzania języka przez prawą i lewą półkulę mózgu – dzięki umiejętności samodzielnego odczytywania sylab dziecko będzie mogło czytać nowe teksty ze zrozumieniem;
 • stymulowanie naśladownictwa mowy poprzez wykorzystanie gestów artykulacyjnych (GA) – gesty te są ruchami jednej dłoni (wyjątek stanowi samogłoska y), które w przystępny sposób pokazują sposób i miejsce artykulacji głosek; wykorzystanie GA w terapii wspomaga proces pamięci i uwagi dzięki odczuciu własnej dłoni;
 • stymulacja mechanizmów lewopółkulowych, niezwykle istotnych dla rozwoju mowy i języka. Terapia w tym obszarze obejmuje:

  • ćwiczenia sekwencji wzrokowych, słuchowych oraz ruchowych – wiążą się one ściśle z potrzebą wypracowania u dziecka umiejętności porządkowania świata od lewej do prawej;
  • ćwiczenia relacji przestrzennych, czasowych, gradualnych, przyczynowo-skutkowych – słownictwo relacyjne i relacyjny sposób myślenia warunkują prawidłową zdolność do porządkowania świata i dostrzegania zależności między jego poszczególnymi elementami;
  • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej (ułatwiają one koncentrację i wprowadzają wspólne pole uwagi podczas wykonywania zadań);
  • ćwiczenia kategoryzowania (ułatwiające porządkowanie otaczającej rzeczywistości);
  • ćwiczenia pamięci, zarówno symultanicznej, pozwalającej zapamiętywać bodźce globalnie, całościowo, jak też sekwencyjnej, umożliwiającej zapamiętywanie poszczególnych elementów w odpowiedniej kolejności (jest to niezwykle ważne w nauce czytania i pisania),
  • ćwiczenia dotyczące zdolności zauważania, abstrahowania i rozumienia reguł.

Terapia neurobiologiczna doskonale sprawdza się w pracy z dziećmi, u których występuje opóźniony rozwój mowy, afazja, zespół Aspergera, autyzm czy inne zaburzenia mowy i języka o podłożu neurologicznym.


Prowadzimy terapię dysleksji (wykorzystując w niej założenia Metody Krakowskiej, w tym symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania oraz wszelkie ćwiczenia usprawniające działanie mechanizmów lewopółkulowych, odpowiedzialnych za właściwe przetwarzanie języka), a także określamy, na podstawie testu przesiewowego SWM, stopień ryzyka zagrożenia dysleksją u dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 7 lat.

Im wcześniej u dziecka, u którego można stwierdzić ryzyko wystąpienia zaburzeń dyslektycznych, zostanie rozpoczęta terapia, tym łatwiej będzie można ograniczyć, a nawet wyeliminować problemy związane z czytaniem, pisaniem, orientacją w czasie i przestrzeni czy mową opowieściową.

Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) umożliwia osobom ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi przekazywanie i odbieranie komunikatów. W niektórych sytuacjach ma ona na celu jedynie wspomaganie mowy werbalnej (na przykład wtedy, gdy nie rozwija się ona w sposób prawidłowy lub pojawia się z dużym opóźnieniem), w innych (na przykład u pacjentów z poważnymi dysfunkcjami w obszarze ośrodkowego układu nerwowego) – staje się jedynym narzędziem w kontakcie ze światem.

W terapii AAC stosujemy najnowsze metody i technologie, które budują bądź też przywracają umiejętności skutecznego porozumiewania się dzieci i dorosłych, bez względu na rodzaj i złożoność objawów oraz przyczyny i skutki zaistniałych zaburzeń lub ograniczeń. Wykorzystujemy między innymi symbole i gesty systemu Makaton, metodę PECS (system komunikacyjny wymiany obrazkowej), symbole PIC (tzw. piktogramy) oraz symbole PCS (zestaw symboli kolorowych symboli obrazkowych dostępny w oprogramowaniu komputerowym Boardmaker).


Masaże specjalistyczne wykonywane są z wykorzystaniem nowoczesnych, wysokiej jakości narzędzi terapeutycznych.Opracowanie
Jolanta Sławek
neurologopeda
terapeuta AAC
Ewa Kaptur
logopeda
specjalista wczesnej interwencji
Małgorzata Dziendziura
neurologopeda
Ewa Nikołajew-Wieczorowska
nauczyciel Montessori

Logopeda i neurologopeda w Poznaniu - Centrum Uśmiechu Dziecka zaprasza!

« Powrót

>nauka czytania Metodą Krakowską ?>
Kontakt ul. Wiedeńska 2, Poznań

telefon: 605 239 398

(zapisy: pn-pt 10.00 - 13.00)

email: biuro@centrummontessori.pl